Sertificēta būvmateriālu testēšana

Bituminētie maisījumi un inertie materiāli tiek pārbaudīti SIA „Ceļi un tilti” ceļu būvmateriālu laboratorijā „Burzava”. 2010. gadā laboratoriju ir akreditējis Latvijas nacionālais akreditācijas birojs (LATTAK), piešķirot tai tiesības veikt bituminēto maisījumu un minerālo materiālu paraugu ņemšanu un mehānisko un fizikālo īpašību testēšanu.

Ceļu būvmateriālu laboratorija „Burzava” ir pieredzes bagāta laboratorija, kas pastāv jau kopš uzņēmuma SIA „Ceļi un tilti” dibināšanas laikiem. Laboratorija pārbaudes veic gan pašu vajadzībām, gan klientu uzdevumā.

Galvenais laboratorijas sniegto pakalpojumu uzstādījums – kvalitāte un precizitāte. Laboratorija ir akreditēta ar LATTAK piešķirto numuru – 380 gan bituminēto maisījumu, gan minerālmateriālu pārbaudēm.

BITUMINĒTO MAISĪJUMU PĀRBAUDES:

paraugu ņemšana no automašīnas kravas kastes LVS EN 12697-27 p. 4.1;

paraugu ņemšana no ieklājēja transporta gliemežiem LVS EN 12697-27 p. 4.3;

paraugu izmēru noteikšana LVS EN 12697-36 p. 4.1.;

paraugu ņemšana, urbjot no sablīvēta materiāla LVS EN 12697-27 p. 4.7;

maksimālais blīvums LVS EN 12697-5 p. 9.2.;

saistvielas saturs LVS EN 12697-1 p. B.1.5.;

granulometriskais sastāvs LVS EN 12697-2;

poru īpašību noteikšana LVS EN 12697-8.

tilpumblīvuma noteikšana LVS EN 12697-6 p. 9.3;

MINERĀLMATERIĀLU PĀRBAUDES:

granulometriskais sastāvs LVS EN 933-1;

plākšņainības indekss LVS EN 933-3.

Losandželosas koeficents LVS EN 1097-2 p. 5;